czwartek 20 czerwiec 2019

 
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
| Drukuj |
poniedziałek, 26 marzec 2007.
Zespół Organizacyjno - Prawny
Zespół Finansowy
Zespół Techniczny
Schemat organizacyjny
Kontakt


Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Zgodnie z powyższym wymogiem, w obrębie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Zarządzeniem Burmistrza NR ADK 0151-6/05 z dnia 03 marca 2005 roku utworzona została Jednostka Realizująca Projekt – JRP

Kierownik JRP –Barbara Wysocka
 • kieruje pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,
 • odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP,
 • odpowiada za koordynację realizacji Projektu.
JRP funkcjonuje w ramach trzech zespołów:

Zespół Organizacyjno - Prawny (ZOP)
 • odpowiada za obsługę prawno - organizacyjną realizowanego Projektu,
 • organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu,
 • pełni nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,
 • uczestniczy w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań Projektu i pracach komisji przetargowych,
 • monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,
 • przygotowuje wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym wszelkie wymagane raporty, w tym Raportu postępów Realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów do IPZ II lub innych Instytucji Pośredniczących,
 • pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją i informacją dot. Projektu zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
Zespół Finansowy (ZF)
 • odpowiada za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
 • sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe w ścisłej współpracy z ZT i ZOP, a także odpowiada za terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP,
 • przekazuje do Kierownika JRP i ZOP dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów
 • sporządza bieżące sprawozdania finansowe,
 • zapewnia ciągłość finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu,
 • przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu.
Zespół Techniczny (ZT)
 • odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inżynierem Kontraktu,
 • bierze udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej,
 • przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu,
 • przekazuje do ZF i ZOP dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu na Komitet Monitorujący,
 • zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.


Jednostka Realizująca Projekt - JRP

 • Barbara Wysocka – Kierownik JRP
  tel. 22 70 17 664; e-mail: wysocka@piaseczno.eu
 • Wioletta Brzezińska – Główny Specjalista w Zespole Finansowym
  tel. 22 70 17 644; e-mail: brzezinska@piaseczno.eu
 • Beata Radomska – Inspektor w Zespole Finansowym
  tel. 22 70 17 644; e-mail: radomska@piaseczno.eu
 • Halina Kurdel – Główny Specjalista w Zespole Technicznym
  tel. 22 70 17 656; e-mail: kurdel@piaseczno.eu
 • Agnieszka Iłendo - Inspektor ds. technicznych Projektu
  tel. 22 70 17 646; e-mail: ilendo@piaseczno.eu
 • Paweł Rogowicz - Podinspektor w Zespole Technicznym,
  tel. 22 70 17 646; e-mail: rogowicz@piaseczno.eu
 • Anna Moszyńska – Specjalista odpowiedzialny za prowadzenie Sekretariatu
  tel. 22 70 17 663; fax: 022 70 17 628; e-mail: jrp@piaseczno.eu