czwartek 20 czerwiec 2019

 
Cele i zakres projektu
| Drukuj |
poniedziałek, 02 kwiecień 2007.

Cel projektu
Zasadniczym celem inwestycji objętych projektem jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, w tym poprawa niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia na obszarze naszej gminy.

Ekologiczne cele projektu:
 1. Zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji sanitarnej.
 2. Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości zrzutów nie oczyszczonych ścieków.
 3. Zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemu wodociągowego.
 4. Ekologiczne zagospodarowanie osadów ściekowych.
Społeczne cele projektu:
 1. Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co skutkuje podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego) oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków (hermetyzacja urządzeń, zagospodarowanie osadów).
 2. Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dostarczanej w sposób ciągły, z własnych ujęć wody, o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE,
 3. Zwiększenie atrakcyjności Piaseczna, zwłaszcza z punktu widzenia przyszłych inwestorów branży budownictwa, usług i turystyki.
Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz systemu wodociągowego na terenie gminy, modernizacją oczyszczalni ścieków w Piasecznie i Wólce Kozodawskiej. Planowane jest, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia stopień podłączenia mieszkańców gminy do sieci kanalizacyjnej wzrośnie na terenach miejskich z 87% do 98%, a na terenach wiejskich z 45% do 90%.

W ramach projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie” zrealizowane zostaną 3 kontrakty na usługi oraz 4 kontrakty na roboty budowlane (Tab.1.):

Tab.1. Wykaz zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Spójności
Numer zadania Opis zadania
I
 • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie
II
 • budowa magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz rozbudowa pompowni „Raszyńska”
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym – etap VI i VIa
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu i Siedliskach – etap I
III
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym – etap II/2
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Chylicach
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym – etap IV
IV
 • budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Orężna – etap III
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Żabieńcu i Jastrzębiu – etap II
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Julianowie i Józefosławiu
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Jesówce


Z dokładnym opisem zakresu zadań mogą się Państwo zapoznać na animowanej mapie inwestycji.